top of page

Взаємозв'язок зовнішньої політики і міжнародного права.

Міжнародне право, зовнішня політика і дипломатія - явища не тільки взаємозв'язані, але вони багато в чому переплітаються. Зовнішня політика - поняття вельми широке. Воно включає зовнішньополітичний курс держави, зовнішньополітичні доктрини, концепції, органи, які здійснюють зовнішньополітичні функції, і, головне - зовнішньополітичну діяльність, або зовнішньополітичну поведінку держави. Саме в процесі зовнішньополітичної діяльності держав створюються і реалізується норми міжнародного права.

Взаємозв’язок зовнішньої політики і міжнародного права - це, по суті, проблема співвідношення політики і права в міжнародній системі. Оскільки міжнародне право функціонується в рамках міжнародної системи і, тут же реалізується зовнішня політика держави, то їх співвідношення набуває особливих рис. По суті, всі міжнародно-правові акти мають не тільки юридичний, але і політичний характер, а породжені ними відносини є і політичними і правовими.

Відомий французький юрист М. Віралі, кажучи про співвідношення зовнішньої політики і міжнародного права зазначає, що «будь-який договір, будь-яка розбіжність юридичного характеру, всі норми міжнародного права мають політичний зміст і характер, і, навпаки, політика включена в право в тому значенні, що правопорядок переплітається з певним політичним порядком».

Дійсно, і дотримання і порушення норм міжнародного права виражається в зовнішньополітичних діях, а відповідні рішення держави це зовнішньополітичні рішення.

В результаті взаємодії зовнішньої політики держав складаються міжнародні і політичні відносини, вимагаючи для свого регулювання адекватних, політичних по своїй природі норм. Якщо все юридичне в міжнародній системі має політичну природу, то не все політичне є юридичним, і, звичайно, не будь-яка зовнішньополітична поведінка держави є міжнародно-правовою поведінкою.

Розкриваючи суть співвідношення зовнішньої політики і міжнародного права, все ж таки виникає питання, що є більш приоритетним, примат міжнародного права, або ж, - примат зовнішньої політики держав в міжнародних і міждержавних відносинах. В західній міжнародно-правовій літературі досить поширений погляди на співвідношення міжнародного права і зовнішньої політики, які по суті жертвують правом ради політики.


Relationship between foreign policy and international law

International law, foreign policy and diplomacy are not only interrelated, but also intertwine in many ways. Foreign policy is a broad concept. It includes the foreign policy course of the state, foreign policy doctrines, concepts, organizations that perform foreign policy functions, and, most importantly, the foreign policy activity or the foreign policy behavior of the state. It is in the process of foreign political activity of states that the norms of international law are created and implemented.

The relationship between foreign policy and international law is, in essence, the problem of the coexistence of policy and law in the international system. Since international law functions within the framework of the international system and, at the same time, foreign policy of the state is implemented here, their co-operation acquires special figures. In essence, all international legal acts have not only legal, but also political nature, and relations generated by them are both political and legal.

The famous French lawyer M. Virali, talked about the relationship between foreign policy and international law, notes that "any treaty, any discrepancy of a legal nature, All norms of international law have a political content and character, and, on the other hand, politics is included in law in the sense that the legal order is intertwined with a certain political order.

Indeed, both compliance and violation of international law is expressed in foreign political actions, and the relevant decisions of the state are foreign political decisions.

As a result of the interaction of foreign policy of the states, international and political relations are formed, demanding for their regulation adequate, political norms by their nature. If everything legal in the international system is political in nature, not everything political is legal, and, of course, not every external political behavior of the state is international legal behavior.

Disclosing the essence of the correlation between foreign policy and international law, still there is a question, what is a higher priority, the primacy of international law, or, - the primacy of foreign policy of states in international and international relations. In Western international legal literature there is a very broad view of the relationship between international law and foreign policy, which in essence sacrifice law for the sake of policy.

1 412 переглядів

Comments


bottom of page